QQ职业标志选手认证及其它认证

看下图,是这种对吧。肯定很多人都不会吧!应该是绝大部分,QQ里面普通QQ号前面有个靓,下面呢是认证,在下面呢是职业认证,腾讯认证等,看下图

提前说明:设置本职业名片,需要超级会员,因为是动态名片背景,需要用到QQ里的DIY功能,DIY功能需要超级会员

一般就算是真正的职业选手,也只有一个职业标志,没其他的认证,那么我在这里教你们一下,工具链接发末尾,先开始教程,有人向我反应有些人发某些平台还收费,又不是他自己做的

教程开始:

首先下载太极,在安装我的这个凉豪职业DIY名片软件。然后打开太极,点击右下角的创建应用,把QQ创建进去,如下两图

我这里是创建好了,我无需创建。创建了也别删除

找到QQ,然后勾选,点击下面的创建

创建呢会等点时间,网好的话就几秒吧!

创建之后呢!它会让你卸载原手机QQ,安装新QQ,那就卸载原手机QQ,安装新的这个QQ,安装好之后进去登陆你QQ,在来太极这里。看图2。点右下角,有个模块管理,点进去,

如下图勾选自定义DIY名片模块右边,在点击模块头像或者本身进去

是这样的,记得勾选hook QQ 开关

接下来就是json代码了,也就是xml,以下是代码,复制进去,然后保存并校验文本。去QQ里随便换个DIY就可以了,会提示替换成功,就OK

因为时间问题,我不得不睡觉了,至于QQ里怎么换DIY,大家应该都懂的

工具太极和凉豪职业DIY名片软件提取:https://www.lanzoui.com/b00zrbrde

注:还有一个模块qn。功能几十个,富含:防撤回,别人撤回什么你都能看见,还有全部都有+1等,骰子自定义是多少等一系列功能,下期分享

QQ职业代码:

{

  "styleId":22,

  "bgId":3807,

  "cardId":3807,

  "renderInfo":{

    "bg":[

      {

        "type":"image_view",

        "scale_type":"center_crop",

        "content":""

      },

      {

        "type":"mask_view",

        "content":"#000000"

      },

      {

        "loop":"1",

        "type":"lottie_view",

        "content":""

      }

    ],

    "v":315007448,

    "header":{

      "width":"fill",

      "type":"layout",

      "order":0,

      "height":"fill",

      "child":[

        {

          "loop":"1",

          "type":"lottie_view",

          "content":"Https:\/\/assets.baklib.com\/fb7a35dc-a0a7-4158-bcfa-299c40658afb\/DIY名片1595404123838.zip?attname=02.zip?attname=&?club.vip.qq.com&"

        },

        {

          "loop":"1",

          "type":"lottie_view",

          "content":""

        },

        {

          "rotate":0,

          "x":"3000w",

          "width":"6000w",

          "y":"7250h",

          "id":"2001",

          "type":"image_view",

          "scale_type":"center_crop",

          "positionLimit":{

            "bottom":"75px"

          },

          "content":"Http:\/\/img04.sogoucdn.com\/app\/a\/100520146\/807e4772e8f6401104e00187d26ef0cf.png?club.vip.qq.com&",

          "height":"3500w",

          "stickerId":2063

        },

        {

          "loop":"1",

          "type":"lottie_view",

          "content":""

        },

        {

          "loop":"1",

          "x":"0w",

          "width":"10000w",

          "y":"200h",

          "type":"lottie_view",

          "content":"",

          "height":"10000w"

        },

        {

          "loop":"1",

          "type":"lottie_view",

          "content":""

        },

        {

          "loop":"1",

          "x":"-14200w",

          "width":"5000w",

          "y":"-10200w",

          "type":"lottie_view",

          "content":"",

          "height":"5000w"

        },

        {

          "x":"33766w",

          "width":"4000w",

          "y":"28099h",

          "id":"1",

          "type":"image_view",

          "scale_type":"center_crop",

          "content":"",

          "height":"4000w",

          "stickerId":2068

        },

        {

          "border":"1",

          "x":"520w",

          "y":"7100h",

          "id":"1002",

          "type":"pf_avatar",

          "positionLimit":{

            "top":"88px",

            "bottom":"88px"

          }

        },

        {

          "rotate":2,

          "x":"2630w",

          "width":"730w",

          "y":"8200h",

          "id":"1004",

          "type":"image_view",

          "scale_type":"center_crop",

          "content":"Https:\/\/images-cdn.shimo.im\/LuMyc0w4wpVT0rcl.png?club.vip.qq.com&",

          "height":"730w",

          "stickerId":2065

        },

        {

          "bg":"",

          "f":0,

          "x":"283300w",

          "width":"800w",

          "y":"920000h",

          "id":"1003",

          "type":"pf_name",

          "ft":1,

          "positionLimit":{

            "top":"88px",

            "left":"32px",

            "bottom":"120px",

            "right":"32px"

          },

          "height":""

        },

        {

          "lpd":120000,

          "bg":"",

          "rpd":12,

          "x":"-36000w",

          "y":"0h",

          "style":1,

          "id":"1001",

          "type":"pf_like",

          "positionLimit":{

            "top":"88px",

            "bottom":"88px"

          },

          "height":"100050w"

        }

      ]

    },

    "body":{

      "arr":"Https:\/\/images-cdn.shimo.im\/pGMm3BxZ0dY3v8Pt.png?club.vip.qq.com&",

      "c":"#9966FF",

      "cpd":8,

      "line":"#FFFFFFFF",

      "t_bg":"Https:\/\/images-cdn.shimo.im\/Rifq9dEVoLOtGRKE.png?club.vip.qq.com&",

      "module":[

        {

          "p":"Https:\/\/uploader.shimo.im\/f\/HcMQ6Kn0a0LC0tn0.png?club.vip.qq.com&",

          "qq":"Https:\/\/images-cdn.shimo.im\/qVUGrNEreEV6QweJ.png?club.vip.qq.com&",

          "arr":"Https:\/\/images-cdn.shimo.im\/pGMm3BxZ0dY3v8Pt.png?club.vip.qq.com&",

          "metal":"Https:\/\/images-cdn.shimo.im\/Jxx0ZkIjnQh7KUFr.png?club.vip.qq.com&",

          "sign":"Https:\/\/images-cdn.shimo.im\/Rifq9dEVoLOtGRKE.png?club.vip.qq.com&",

          "lv":"Https:\/\/images-cdn.shimo.im\/n6OsX9vZROg7jvn1.png?club.vip.qq.com&",

          "type":"info"

        },

        {

          "ph":"Http:\/\/img04.sogoucdn.com\/app\/a\/100520146\/807e4772e8f6401104e00187d26ef0cf.png?attname=&?club.vip.qq.com&",

          "type":"state"

        },

        {

          "ph":"Http:\/\/img04.sogoucdn.com\/app\/a\/100520146\/807e4772e8f6401104e00187d26ef0cf.png?club.vip.qq.com&",

          "type":"qz"

        },

        {

          "type":"photo"

        },

        {

          "type":"tag"

        },

        {

          "type":"exp"

        }

      ],

      "cbg":"Http:\/\/img04.sogoucdn.com\/app\/a\/100520146\/807e4772e8f6401104e00187d26ef0cf.png?attname=&?club.vip.qq.com&",

      "sbg":"Http:\/\/img04.sogoucdn.com\/app\/a\/100520146\/807e4772e8f6401104e00187d26ef0cf.png?\nattname=&?club.vip.qq.com&",

      "id":22,

      "ts":0

    }

  },

  "callback":"__MQQ_CALLBACK_AUTO_7"

}

 

© 版权声明
THE END
喜欢就支持以下吧
点赞0赞赏
分享
评论 共8条

请登录后发表评论

    • xcq5201314
    • 这个可以再优化一下,再弄三个职业标志上去,那就完美了

      20天前